Trend Electronics Logo
0 Produse.  |  Vezi cos  |  Cont cart
search icon Cauta: Cauta


Garanţie şi conformitate

În conformitate cu Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului ÅŸi Legea nr. 449/2003, republicată 2008,  privind vânzarea produselor ÅŸi garanÅ£iile asociate acestora, declarăm că produsele livrate, corespund documentaÅ£iei de execuÅ£ie a producătorului sau declaraÅ£iei de conformitate a produselor ÅŸi suntem răspunzători pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrării produselor.


• Termenul de garanÅ£ie asigurat de către Vânzător pentru un produs este de 2 ani sau egal cu termenul de garanÅ£ie acordat de producătorul acelui produs. Termenul de garanÅ£ie al produselor se consideră de la data menÅ£ionată în prezentul certificat precum ÅŸi în factura fiscală care atestă vânzarea. 


• Răspunderea Vânzătorului pentru lipsa conformităţii produselor este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 24 luni de la livrarea produselor (conform L. 449/2003, art. 16), dată mentionată în prezentul certificat precum ÅŸi în factura fiscală care atestă vânzarea.

 

• Durata medie de utilizare a produselor este de 5 ani, timp în care se asigură piese de schimb în postgaranÅ£ie.


• GaranÅ£ia este valabilă doar pe teritoriul naÅ£ional cu excepÅ£ia acelor produse care beneficiază de garanÅ£ie internaÈ›ională aÅŸa cum este stabilit de producător.


Condiţii de acordare a garanţiei şi conformităţii


• GaranÅ£ia se acordă la prezentarea produsului împreună cu prezentul certificat, ambalajul original ÅŸi întreaga documentaÅ£ie aferentă.


• Cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul despre apariÅ£ia lipsei de conformitate a produsului (a defectului) în termen de maxim 2 luni de la data constatării acesteia.


• Până la proba contrară, orice lipsă de conformitate (defect) apărut în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la data livarii, cu exceptia cazurilor în care prezumÈ›ia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.


• Vânzătorul este obligat să livreze Cumpărătorului produse care sunt în conformitate cu Contractul.


• Se consideră că produsele sunt în conformitate cu Contractul dacă:


♦ Corespund descrierii facute de Vânzător ÅŸi au aceleaÈ™i calităţi ca ÅŸi produsele pe care Vanzătorul le-a prezentat Cumpărătorului ca mostră sau model;

♦ Corespund oricărui scop specific solicitat de către Cumpărător, scop făcut cunoscut Vânzătorului ÅŸi acceptat de acesta la încheierea Contractului;

♦ Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaÅŸi tip;

♦ Fiind de acelaÈ™i tip, prezintă parametri de calitate ÅŸi performanÈ›e normale, la care consumatorul se poate aÈ™tepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului ÅŸi declaraÅ£iile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, facute de Vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.


• Cumpărătorul are dreptul să ceară fie repararea produsului, fie înlocuirea acestuia, fie reducerea corespunzătoare a preÈ›ului ori rezoluÈ›iunea Contractului, în condiÈ›iile legii ÅŸi ale prezentului certificat.


• Orice reparare sau înlocuire a produsului în perioada de garanÅ£ie va fi rezolvată într-o periodă rezonabilă de timp, 15 zile calendaristice.


• Cumpărătorul poate solicita o reducere de preÅ£ sau rezoluÅ£iunea Contractului dacă Vânzătorul nu poate nici repara ÅŸi nici înlocui produsul, dacă nu poate efectua remedierea într-o perioadă rezonabilă de timp sau dacă nu a realizat repararea fară un inconvenient semnificativ pentru Cumpărător.


• Perioada de nefuncÅ£ionare datorată lipsei de conformitate a produsului prelungeÈ™te în mod corespunzător termenul de conformitate; în acest sens se va face menÅ£iune în prezentul certificat.


• În cazul înlocuirii unui echipamant sau unei piese, piesa nouă devine proprietatea Cumpărătorul, iar piesa defectă trece în proprietatea Vânzătorului.


Limitări şi excluderi ale garanţiei şi conformităţii


•   Vanzătorul poate refuza repararea sau înlocuirea produsului neconform/defect, conform  opÈ›iunii Cumpărătorului, dacă aceasta este imposibilă sau disproporÈ›ionată în comparaÅ£ie cu soluÈ›ii alternative care sunt disponibile, Å£inând cont de valoarea produsului fără defect sau de importanÅ£a lipsei de conformitate ÅŸi dacă ar putea fi realizată o reparaÅ£ie alternativă fără un inconvenient semnificativ pentru Cumpărător.


•   Cumpărătorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluÈ›iunea contractului dacă lipsa conformității este minoră.

•   Dacă Vânzătorul nu constată existenÅ£a unui defect pentru care se angajează răspunderea acestuia, rezultă că situaÅ£ia este o solicitare nejustificată de acordare a garanÅ£iei, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifelor de consultantă /ora.


•   Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii Contractului  Cumpărătorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate iÅŸi are originea în materialele furnizate de Cumpărător.


•   Produsele consumabile (cartuÈ™e de imprimantă) ÅŸi accesoriile (caÅŸti, huse, cabluri,  etc.) nu beneficiază de garanÅ£ie - vă rugăm să verificaÅ£i buna funcÈ›ionare a acestora în momentul achiziÅ£ionării.


•   GaranÅ£ia nu va fi acordată în cazul în care se constată că nu au fost respectate instrucÅ£iunile de instalare, punere în functiune, utilizare, întreÅ£inere, manipulare, transport ÅŸi depozitare ale produsului astfel cum sunt prezentate în documentaÅ£ia însoÈ›itoare ÅŸi cum au fost prezentate la predarea produsului.


•   Problemele de natură software (legate de sistemul de operare, aplicaÅ£ii, software mp3 ÅŸi mp4 player, etc.) nu fac obiectul garanÅ£iei, rezolvarea acestora presupunând achitarea de către Cumpărător a tarifelor de service în vigoare.


•   Nu răspundem pentru eventualele incompatibilităţi dintre sistemele sau subansamblele livrate de S.C. Trend Electronics S.R.L. ÅŸi produsele altor firme.


•    Nu se acordă garanÅ£ie pentru defectele generate de È™ocuri mecanice sau de fluctuaÅ£ii/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiÅ£ii de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesiva, lichide, praf,  temperaturi necorespunzătoare, etc.)


•   GaranÅ£ia nu acoperă daunele rezultate în urma transportului defectuos (cu excepÈ›ia cazului în care transportul este efectuat de Vânzător), accidente, trăznete, inundaÅ£ii, foc etc.


•   GaranÅ£ia este nulă în cazul în care produsul prezintă intervenÅ£ii din partea unor persoane neautorizate de Vânzător.


•   În cazul în care tipul sau seria de pe produse au fost modificate, È™terse, înlocuite sau au fost făcute ilizibile, garanÅ£ia este nulă.


•   Pachetele software beneficiază de garanÅ£ie numai în ceea ce priveÅŸte integritatea programelor pe dispozitivul de stocare. Eventualele defecte ale acestora se semnalează în maxim 30 zile de la livrare.


•   GaranÅ£ia nu acoperă în nici o situaÅ£ie eventualele pierderi de informaÅ£ii datorate defectării produselor, iar Vânzătorul nu răspunde pentru nici un prejudiciu cauzat de o astfel de pierdere. În acest sens, se recomandă Cumpărătorilor să apeleze la un sistem de salvare periodică a programelor sau datelor importante. Înainte de a vă prezenta la punctul autorizat de service, efectuaÈ›i copii de siguranţă ale datelor personale. Integritatea datelor nu este asigurată prin condiÅ£iile de garanÅ£ie: pierderea datelor în urma intervenÅ£iei în service sau în urma unor defecÈ›iuni ale dispozitivelor de stocare (unitate hard-disk, unitate optică, flash drive, mp3 È™i mp4 player, etc.) nu poate fi imputata Vânzătorului.


•   Monitoarele LCD/LED cu matrice activă È™i televizoarele nu beneficiază de garanÅ£ie în limita unui număr de anomalii la nivel de subpixeli stabilit de către producător (conform ISO 13406-2 clasa II).


•   Bateriile pentru Laptop / Notebook / Tablete beneficiază de o garanÈ›ie de 6 / 12 luni de la data vanzării, indiferent de perioada de garanÈ›ie a echipamentului.


•   Orice intervenÅ£ie efectuată de o persoană neautorizată duce la pierderea garanÅ£iei!


S.C. Trend Electronics S.R.L. recomandă păstrarea ambalajelor originale pentru garanÈ›ie. Societatea nu-È™i asumă răspunderea pentru eventualele daune apărute pe parcursul transportului în cazul în care produsul returnat/trimis în garanÈ›ie nu a fost ambalat în ambalajul original.